o SOT


Nowy Sącz, dnia 27 lutego 2020 roku.


O G Ł O S Z E N I E   O   L I K W I D A C J I
Sądeckiej Organizacji Turystycznej


Likwidator Sądeckiej Organizacji Turystycznej informuje, iż na podstawie Uchwały Walnego Zebrania nr 3/WZ/2019z dnia 5 grudnia2019 r. Stowarzyszenie postawione zostało w stan likwidacji, w wyniku której podmiot ten zostanie rozwiązany i wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

Na likwidatora został wyznaczony: Józef Broński.  

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30 marca 2020 r. pocztą elektroniczną na adres jbronski@poczta.onet.pl

Złożenie wniosku o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego planowane jest do dnia  30 grudnia 2020r.

Wszelkie informacje związane z prowadzoną likwidacją udzielane są pod nr telefonu: 603 805 010.


Likwidator:
Józef Broński


 Małopolska wieś dla dzieciMałopolska miodowa krainaMałopolska wieś w siodleMałopolska Wieś dla SeniorówMałopolska wieś pachnąca ziołami

Sądecka Organizacja Turystyczna (SOT) powstała w  2001 r., jej misją jest  rozwój, promocja produktów turystycznych oraz podnoszenie jakości usług turystycznych.

Członkami SOT są: administracja samorządowa: powiaty, miasta i gminy,  gminy, stowarzyszenia działające na rzecz turystyki,  branża turystyczna (hotelarska, organizatorzy turystyki, pośrednicy turystyczni, wyższe uczelnie kształcące kadry dla turystyki, zarządcy atrakcji turystycznych).

SOT realizuje następujące zadania:

  • integracja społeczności lokalnej głównie jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej oraz stowarzyszeń działających w sferze turystyki,
  • tworzenie i rozwój usług turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
  • promocja turystyczna,
  • gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i usługach  turystycznych,
  •  wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
  •  wspieranie rozwoju lokalnej turystyki,
  • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
  • podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
  • doskonalenie kadr turystycznych,
  • prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki.

Sądecka Organizacja Turystyczna w latach 2001-2018, zrealizowała  177 projektów  oraz wydała 40 własnych publikacji,  przy współpracy z;  Ministerstwem Sportu i Turystyki,  Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polską Organizacją Turystyczną, Województwem Małopolskim, Małopolską Organizacją Turystyczną, Powiatem Nowosądeckim i Gorlickim, Miastem Nowego Sącza oraz miastami i gminami powiatu nowosądeckiego i gorlickiego. 

Działalność SOT została 63 razy nagrodzona i wyróżniana – m. in. przez Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Organizację Turystyczną, Zarząd Główny PTTK, Rektora Uniwersytetu Rolniczego, Urząd Miasta Nowego Sącza - zdobywając niemal wszystkie prestiżowe nagrody liczące się w branży turystycznej jak ; trzykrotne certyfikaty najlepszego produktu w Polsce, dwukrotnie Hity Turystyki Wiejskiej, Wawrzyna Polskiej Turystyki, czterokrotnie Różę Regionów, dwukrotnie Kryształ Soli, czterokrotnie Laureata Plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski, trzykrotnie ODYSY, oraz wiele wiele innych. 

Również członkowie SOT (jako firmy i osoby fizyczne), zostały odznaczone; Honorową Odznaką za Zasługi dla Turystyki, oraz Dyplomami Marszałka za zasługi za rozwój i promocje turystki w Małopolsce (łącznie 66 osób i firm), oraz 16 osób i firm złotym i srebrnym jabłkiem powiatu nowosądeckiego.

 
Certyfikat POT Medal Tour Salon 2010 Honorowa odznaka za załugi dla turystykiZasłużony dla miasta Nowego Sącza Kryształ Soli 2008 Wawrzyn Polskiej Turystyki 2011pot_2010                pot_2011
                                                                                                Partnerzy SOT w realizacji projektów